Ako sa vám páči táto stránka? Je vám všetko zrozumiteľné alebo by ste na nej niečo upravili? Vaše nápady nás naozaj zaujímajú.

Hodnotenie
Počet hodnotení: 102

Vaša bezpečnosť

Pretože pracujeme s citlivými údajmi, dávame si na nej záležať.

Bezpečnosť a súkromie
Ako chránime vaše osobné údaje?
 1. Ochrana osobných údajov

  Osobné údaje klientov sú u nás dôsledne chránené. Vykonávame spracovávanie osobných údajov klientov manuálne aj v elektronických informačných systémoch, a neustále ich kontrolujeme. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané mlčanlivosťou. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, nepredávame ich ďalej, a to ako štátnym inštitúciám, tak soukromným firmám.

 2. Súkromie pri komunikácii

  Ak chcete s nami riešiť problém, týkajúci sa vás konkrétne, bude lepšie, ak nás kontaktujete priamo na linke pre podporu zákazníkov, alebo prostrednícvom formuláre. Na sieťach sa s vami radi bavíme, ale sú vhodnejšie skôr pre obecné otázky, alebo pripomienky. Príspevky nikdy nemažeme, ale vyhradzujeme si právo odstrániť tie, ktoré sú vulgárne alebo urážlivé.

 3. Anonymita

  Naďalej je možné si svoje daňové priznanie vyplniť anonymne a pre zaslanie použiť k tomu vytvorenú emailovú adresu.

Reklamačný poriadok
Ako je možné reklamovať?
 1. Záruka a vrátenie peňazí

  Záruka sa vzťahuje na bezchybnú funkciu aplikácie. Bezchybnou funkciou aplikácie sa rozumie chod v súlade s dokumentáciou ( nápoveda aplikácie), ktorá je súčasťou aplikácie v elektronickej podobe. Chybou sa rozumie, že aplikácia nezodpovedá vo svojich funkčných vlastnostiach vlastnostiam opísaným v dokumentácii. Miestom uplatnenia záruky je sídlo poskytovateľa licencie. Ak bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, je povinnosťou poskytovateľa uviesť aplikáciu a dokumentáciu do súladu a poskytnúť nadobúdateľovi opravenú verziu, prípadne vrátiť zaplatenú cenu za poskytnutú licencia alebo jej pomernú časť, úmernú závažnosti chyby.

 2. Závady aplikácie

  Za závadu aplikácie nemožno označiť skutočnosť, že aplikácia v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny alebo zmeny predlôh formulárov, ktoré neboli výrobcovi známe v čase výroby aplikácie, alebo že nepracuje na hardvéri, ktorý nebol dostupný v okamihu výroby aplikácie. Poskytovateľ licencie neberie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím tejto aplikácie a za akékoľvek chybne uvedené alebo mylné údaje v nej.

 3. Oprava daňového priznania

  V prípade, že užívateľ licencie využije aplikácii poskytovateľa a na základe poskytnutého daňového priznania zistí finančný úrad chybu v príslušnom daňovom priznaní, je povinnosťou nadobúdateľa o tomto informovať poskytovateľa licencie, ktorý navrhne priateľské riešenie spočívajúce v oprave daňového priznania zodpovedajúcim spôsobom. Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za akékoľvek penále vzniknuté nadobúdateľovi licencie v súvislosti s daňovým priznaním a finančným úradom.

Licenčné podmienky
Licenčná dohoda
 1. Zmluvné podmienky

  Tento dokument je právna zmluva medzi Vami, konečným užívateľom aplikácie a spoločnosťou NeoTax s.r.o. (Ďalej poskytovateľ licencie), uzavretá na základe autorského zákona. Softvérový produkt sa nepredáva, iba sa udeľuje licencia na jeho užívanie. Produkt zahŕňa počítačový softvér v elektronickej forme. Použitím softvérového produktu potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, ste nimi zaviazaný /á v plnom rozsahu a uzatvárate tým túto zmluvu. Aplikácia je návodom na vyplnenie tlačiva "Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona č 586/1992 Z. z., O daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, za zdaňovacie obdobie 2016" (ďalej len DAP). Aplikácia nenahrádza metodický výklad zákona č 586/1992 Z. z., O daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a zákona č 337/1992 Z. z., O správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správe daní a poplatkov"), ale slúži ako pomôcka na vyplnenie DAP podaného podľa par. 40 (popr. par.41) zákona o správe daní a poplatkov a súčasne upozorňuje na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pre správny výpočet daňovej povinnosti. Pre používanie aplikácie sa predpokladá zodpovedajúci rozsah ekonomických vedomostí.

 2. Predmet zmluvy

  Výrobca aplikácie a poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi licencie nevýhradné právo používať softvérový produkt v plnom rozsahu. Licencia je poskytovaná zdarma v prípade, že nadobúdateľ licencie produkt využije iba pre výpočet svojej daňovej povinnosti s možnosťou vytlačiť si vyplnené daňové formuláre alebo podať daňové priznanie online. V prípade, že nadobúdateľ licencie má záujem o dodatočné služby, ktoré nie sú definované ako služby bez poplatku, riadia sa tieto poplatky za dodatočné služby podľa platného cenníka.

 3. Autorské právo

  Aplikácia je majetkom poskytovateľa licencie a je chránená zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Kopírovanie, inštalácia a použitie aplikácie OnlinePriznanie bez licencie je protizákonné. Nie je dovolené tiež zhotovovať kópie príručiek ani ďalších materiálov, ktoré sú súčasťou aplikácie nad limit stanovený vyššie s výnimkou záložných kópií. V prípade, že nadobúdateľ licencie nesúhlasí s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, nie je oprávnený softvérový produkt akokoľvek používať.

 4. Obmedzenia

  Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený poskytnúť tretím osobám sublicenciu. Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, neprechádzajú práva a povinnosti na jej právneho nástupcu. Smrťou fyzickej osoby prechádzajú práva a povinnosti na dediča.

 5. Záručné podmienky

  Záruka sa vzťahuje na bezchybnú funkciu aplikácie. Bezchybnou funkciou aplikácie sa rozumie chod v súlade s dokumentáciou (nápoveda aplikácie), ktorá je súčasťou aplikácie v elektronickej podobe. Chybou sa rozumie, že aplikácie nezodpovedá vo svojich funkčných vlastnostiach vlastnostiam opísaným v dokumentácii. Miestom uplatnenia záruky je sídlo poskytovateľa licencie. Ak bude reklamácia uznaná ako opodstatnená, je povinnosťou poskytovateľa uviesť aplikáciu a dokumentáciu do súladu a poskytnúť nadobúdateľovi opravenú verziu, prípadne vrátiť zaplatenú cenu za poskytnuté licencie alebo jej pomernú časť, úmernú závažnosti chyby.

  Za závadu aplikácie nemožno označiť skutočnosť, že aplikácia v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny alebo zmeny predlôh formulárov, ktoré neboli výrobcovi známe v čase výroby aplikácie, alebo že nepracuje na hardvéri, ktorý nebol dostupný v čase výroby aplikácie.

  Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ licencie nepreberá žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím tejto aplikácie a za akékoľvek chybne uvedené alebo mylné údaje v nej. V prípade, že nadobúdateľ licencie využije platených služieb poskytovateľa a na základe poskytnutého daňového priznania zistí finančný úrad chybu v príslušnom daňovom priznaní, je povinnosťou nadobúdateľa o tomto informovať poskytovateľa licencie, ktorý navrhne priateľské riešenie spočívajúce v oprave daňového priznania zodpovedajúcim spôsobom. Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za akékoľvek penále vzniknuté nadobúdateľovi licencie v súvislosti s daňovým priznaním a finančným úradom.

 6. Ochrana osobných údajov

  Poskytovateľ licencie sa zaväzuje postupovať pri správe poskytnutých údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ licencie prehlasuje, že je oprávnený zhromažďovať osobné údaje.

 7. Ďalšie

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať užívateľa telefonicky alebo emailom s ponukou produktov. Poskytovateľ si výslovne vyhradzuje právo informovať užívateľa o aktualizáciách v aplikácii a upozorniť užívateľa pred uzávierkou podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. V prípade, že túto aplikáciu využívate v rámci programu Daňové priznanie pomáha (DPP), vami vybraná mimovládna organizácia si vyhradzuje právo vás kontaktovať najviac štyrikrát v kalendárnom roku.