Ako sa vám páči táto stránka? Je vám všetko zrozumiteľné alebo by ste na nej niečo upravili? Vaše nápady nás naozaj zaujímajú.

Hodnotenie
Počet hodnotení: 102

Podmienky používania webu

Prístupom na webové stránky (a ich následným použitím) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Používanie našich webových stránok predpokladá, že s týmito pravidlami bezvýhradne súhlasíte v plnom znení. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, mali by ste tieto stránky opustiť.

1. Autorské práva

Jedinými a výhradnými majiteľmi autorských práv k obsahu týchto webových stránok sú: NeoTax, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), prispievatelia a / alebo uvedení vlastníci ©. Všetok obsah je chránený právnymi predpismi o autorskom práve, ochranných známkach a inými príslušnými predpismi Slovenskej republiky. Publikovanie, redistribúcia alebo iné šírenie obsahu alebo jeho časti je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv. Ak nie je výslovne ustanovené inak, ste opravený/á prehliadať, tlačiť a robiť si kópie materiálov na nich obsiahnutých, a to výlučne pre osobnú potrebu a neziskové účely. Nie je však dovolené odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach a / alebo ďalšie poznámky uvedené v materiáloch, ktoré si vytlačíte alebo ktorých kópie si zaobstaráte. Súhlasíte, že nebudete iným spôsobom pozmeňovať, upravovať, kopírovať, vystavovať ani prenášať žiadne materiály z týchto stránok prostredníctvom akéhokoľvek média. Ďalej súhlasíte, že nebudete predávať, vysielať ani distribuovať žiadne materiály z týchto stránok prostredníctvom akéhokoľvek média, vrátane premiestnenia materiálov na inú stránku a ich sprístupnenie on-line, ak nie sú tieto materiály označené na takéto použitie.Ostatné logá a ochranné známky použité na týchto stránkach sú, pokiaľ nie je uvedené inak, výhradným majetkom spoločností na ktoré odkazujú a / alebo o ktorých sa zmieňujú.

2. Vami poskytnuté materiály

Odoslaním ľubovoľných údajov do ktorejkoľvek aplikácie prevádzkovateľa alebo priamo prevádzkovateľovi, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom formulárov umiestnených na stránkach prevádzkovateľa, potvrdzujete že:

• údaje nebudú obsahovať žiadne náležitosti, ktoré sú nezákonné alebo sú inak nevhodné k uverejneniu

• použijete rozumné úsilie k prehliadnutiu a odstráneniu akýchkoľvek vírusov alebo iných narušujúcich alebo deštruktívnych mechanizmov pred odoslaním akéhokoľvek údajov

• ak poskytnete v súvislosti s využívaním služieb webových stránok prevádzkovateľa svoje názory, príspevky alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytujete tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom vašej činnosti a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zák. č 121/2000 Zb., o autorskom práve (ďalej len príspevky): používať, upravovať, odovzdávať, publikovať, sublicencovať, prenášať akékoľvek takéto komunikácie, vytvárať z nich odvodené diela, alebo sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek užívať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok a aplikácií. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľovi k príspevkom nenáleží poskytovateľovi odplata. Honorárom sa v tomto prípade rozumie strojový čas servera, technológie k prezentovaniu, diskový priestor a ďalšie hardvérové ​​prostriedky, ktoré prevádzkovateľ vyhradil pre tieto príspevky a pomocou ktorých môžu ostatní užívatelia Internetu príspevky zhliadnuť, hodnotiť ich obsah a ďalej s nimi ľubovoľne pracovať.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

• neposkytnúť žiadne informácie vyplnené v aplikáciách tretím stranám s výnimkou mena, priezviska a emailovej adresy pre mimovládnu neziskovú organizáciu, ktorej sa užívateľ rozhodne venovať 2 % (resp. 3 %) dane z príjmu a súhlasí s poskytnutím uvedených údajov,​ a s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štatnej správy podľa bodu 7. Záverečné ustanovenia

• využiť meno, priezvisko a email užívateľov iba za účelom vlastného newslettera, podľa bodu 5 Reklama a reklamné oznámenia.

4. Zodpovednosť za škody

Webové stránky prevádzkovateľa môžu obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje alebo typografické chyby, ktoré budú opravené, akonáhle budú prevádzkovateľom odhalené. Stránky prevádzkovateľa sú nepravidelne aktualizované. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez jakéhokliv predchádzajúceho upozornenia stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel, názvov, symbolov, obrázkov, log a ikon alebo služieb uvedených na stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil vzniku a šírenia vírusov na webových stránkach prevádzkovateľa. Nemôže ich však s absolútnou istotou vylúčiť, ani nemôže niesť akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím dát patriacich k webovým stránkam. Preto prevádzkovateľ dôrazne odporúča urobiť nevyhnutné kroky na zabezpečenie vášho počítača pred tým, než začnete sťahovať a využívať akékoľvek dáta z webových stránok prevádzkovateľa. V žiadnom prípade prevádzkovateľ, jeho dodávatelia alebo zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné škody a to ako priame, špeciálne ale aj nepriame, ani za dôsledky poškodenia v súvislosti s prístupom alebo použitím webových stránok prevádzkovateľa a šírením informácií obsiahnutých na týchto stránkach.Tieto webové stránky obsahujú niektoré odkazy, prostredníctvom ktorých možno opustiť tieto stránky. Zaradenie týchto odkazov v žiadnom prípade neznamená, že by prevádzkovateľ obsah príslušných stránok propagoval, podporoval alebo schvaľoval. Stránky tretích osôb môžu obsahovať informácie, s ktorými prevádzkovateľ môže alebo nemusí súhlasiť. Pre užívanie webových stránok, na ktoré sú uvedené odkazy, môžu platiť iné podmienky použitia, ako pre užívanie stránok prevádzkovateľa. Webové stránky prevádzkovateľa obsahujú odkazy na ďalšie webové stránky, z ktorých niektoré prevádzkuje sám prevádzkovateľ, niektoré však prevádzkujú iné subjekty. Tieto odkazy slúžia na uľahčenie orientácie návštevníkov a vytvárajú ďalšie prístupové cesty k informáciám obsiahnutým na ďalších webových stránkach. Informácie uvedené na webových stránkach tretích strán neboli overené a prevádzkovateľ nie je nijako zodpovedný za obsah na odkazovaných webových stránkach alebo za akékoľvek výrobky alebo služby, ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom odkazovaných stránok.

5. Reklama a reklamné oznámenia

Užívatelia týchto webových stránok a ostatných webových stránok prevádzkovateľa týmto v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti súhlasí s tým, že registrovaným užívateľom prevádzkovateľ bude oprávnený zasielať e-mailové správy obsahujúce informácie o novinkách a službách, ktoré prevádzkovateľ ponúka. Registrovaní užívatelia tiež súhlasí so zasielaním e-mailových správ krátkeho rozsahu obsahujúce informácie o produktoch tretích strán. Registrovaný užívateľ týmto bezvýhradne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený pripájať na záver odosielaných e-mailových správ odkazy vo forme URL sprevádzané reklamnými sloganmi (tzv. reklamné päta, reklamné oznámenia). Takto zaslaný e-mail spĺňa všetky podmienky Zákona o regulácii reklamy č 138/2002 Z. z. a Zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti č 480/2004 Z.z., a nemožno ho považovať za nevyžiadanú reklamu - spam. V prípade, že prevádzkovateľ zistí, alebo mu bude oznámené a preukázateľne doložené, že došlo k zneužitiu cudzej e-mailovej adresy pri registrácii do systému prevádzkovateľa, odstráni prevádzkovateľ tento e-mail z databázy. Prevádzkovateľ odstráni z databázy vždy iba predmetný e-mail, nie celú skupinu e-mailov definovanou doménou druhého rádu. Užívateľ berie na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou webových stránok prevádzkovateľa je reklama inzerentov a nemožno ju považovať za nevyžiadanú reklamu alebo požadovať jej odstránenie zo stránok.

6. Zrušenie registrácie užívateľov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet ktorý:

• bol vytvorený užívateľom za účelom postúpenia, či už odplatným, alebo bezúplatného inému užívateľovi

• bol vytvorený, ale do 30 dní po vytvorení nebol ani raz použitý

• slúži k páchaniu alebo napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti

• ktorého užívateľ sa pokúsil prihlásiť pod iným užívateľským účtom bez vedomia iného užívateľa

• ktorého užívateľ sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod poskytovaných služieb.

6. Záverečné ustanovenia

Každý návštevník týchto webových stránok súhlasí s tým, že nebude narušovať štandardnú prevádzku ani celistvosť webových stránok tým, že sa bude nabúravať do / z cudzích systémov, meniť údaje na webových stránkach ani brániť alebo obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa pri prevádzkovaní webových stránok, sú považované za dôverné a nebudú k dispozícii tretím osobám, okrem oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákonov SR. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť webových stránok a služieb na nich ponúkaných. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok použitia stránok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto Podmienok použitia stránok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní stránok prevádzkovateľa po vykonaní zmien týchto Podmienok použitia stránok, má sa za to, že so zmenami v týchto Podmienkach použitia stránok bez výhrad súhlasí. Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb prevádzkovateľa alebo týchto Podmienok použitia stránok môžu užívatelia zasielať prostredníctvom kontaktov, na ktoré je uvedený odkaz v ľavom navigačnom menu.

Tieto Podmienky použitia stránok nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.