Ako na daniach zaplatiť čo najmenej | OnlinePriznanie.sk

Ako sa vám páči táto stránka? Je vám všetko zrozumiteľné alebo by ste na nej niečo upravili? Vaše nápady nás naozaj zaujímajú.

Hodnotenie
Počet hodnotení: 102

Ako na daniach zaplatiť čo najmenej

Ľudia si často (mylne) myslia, že na daniach môžu ušetriť len podnikatelia. Poďme sa pozrieť na to ako to je v skutočnosti.

Kto podáva daňové priznanie
Ak spĺňate aspoň jedno kritérium, je daňové priznanie určené aj pre vás.
Kto podáva daňové priznanie?

 • Daňovníci s príjmami nad 1.901,67 € ročne
 • Daňovníci s príjmami z prenájmu nehnuteľností, ak ich príjem je nad 500 € ročne
 • Pracujúci v zahraničí s trvalým pobytom na území SR
 • Podnikatelia
 • Všetci, ktorí chcú vrátiť zaplatené dane pomocou využitia
 • Ako si znížite dane pomocou daňových zvýhodnení
  Pre koho sú zvýhodnenia určené:
  1. Pre každého ako zvýhodnenie na daniach, tzv. nezdaniteľná časť na poplatníka.

   Každý, kto platí dane a jeho ročný príjem je nižší ako 19.809 € má, nárok na uplatnenie časti vo výške 3803,33 €. Mesačne ide o čiastku 316,94 €.

   Ak je ročný príjem daňovníka vyšší ako 19.809 € má nárok na pomernú časť nezdaniteľnej časti, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 a 1/4 základu dane daňovníka.

   Kto na toto zvýhodnenie nemá nárok:

   - Poberatelia starobného dôchodku
   - Poberatelia predčasného starobného dôchodku
   - Poberatelia starobného dôchodkového sporenia
   - Poberatelia dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR
   - Poberatelia výsluhového dôchodku

  2. Pre platiteľov dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

   Platitelia dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môžu zaplatenú sumu odpočítať najviac do výšky 2 % zo základu dane, pričom maximálna suma na uplatnenie je vo výške 1029,60 €.  3. Pre platiteľov príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

   Platitelia príspevkov na dobrovoľné dôchodkové sporenie si môžu uplatniť zaplatené príspevky najviac vo výške 180 €. Daňovník, ktorý si chce túto úľavu na dani uplatniť musí spĺňať tieto podmienky:

   - Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platil na základe zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013
   - Nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené týmto zákonom

  4. Pre rodičov s deťmi – tzv. daňový bonus

   Daňový bonus si môže uplatniť každý daňovník, ktorého ročný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania predstavuje minimálne 2.430 €. Výška daňového bonusu za rok 2016 je 21,41 €/mesačne, tzn. 256,92 € ročne.

   Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky :

   - dieťa musí žiť s daňovníkom v jednej domácnosti a daňovník má voči nemu vyživovaciu povinnosť
   - daňovník musí mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania minimálne 2.430 € (do tohto príjmu sa nezapočítavajú výhry, príjmy z prenájmu nehnuteľností, atď.)
   - daňovník v danom období nevykazuje daňovú stratu z príjmov z podnikania

  5. Za manžela/manželku bez príjmu alebo s nižším príjmom – tzv. nezdaniteľná časť na manžela/manželku

   Nezdaniteľná časť na manželku predstavuje suma 3.803,33 € ak manželka nemala žiadny vlastný príjem. V prípade, že manželka mala vlastný príjem, tento príjem je nutný od nezdaniteľnej časti odpočítať a uplatní sa iba tento rozdiel. Ak mala manželka príjem vyšší ako je 3803,33 € nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku.

   Dôležité: Nezdaniteľnú časť na manželku si môže uplatniť daňovník v prípade, že manželka s ním žije v jednej domácnosti a spĺňa minimálne jednu z týchto podmienok:

   - stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce v spoločnej domácnosti (dieťa do 3 rokov, alebo dieťa do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom),
   - poberala v danom období peňažný príspevok na opatrovanie,
   - bola v danom období nezamestnaná,
   - je zdravotne postihnutá,
   - je považovaná za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak je jedna z týchto podmienok splnená len časť roka, môže si daňovník uplatniť len pomernú časť nezdaniteľnej časti na manželku, zodpovedajúcu 1/12 zo stanovenej sumy.

  Aké novinky nás čakajú od januára 2017
  Prehľad zmien, ktoré sa vás môžu týkať

  1Zvýši sa odpočítateľná položka paušálnych výdavkov

  týka sa iba živnostníkov, ktorým sa zvýšia paušálne výdavky zo 40 na 60 %, maximálne však do 20 000 eur. To je dobrá správa, lebo na daňovom priznaní môžu zaplatiť aj o 1000 eur menej.

   

  2. Zvyšuje sa minimálna mzda

  zo 435 na 480 eur v hrubom. Tým pádom sa zvyšuje aj minimálna hodinová mzda na 2,76 eur. Vláda stále rokuje o príplatkoch za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov. Uvidíme, do akej miery a kto si nakoniec polepší.

   

  3. 13. a 14. plat

  sú upravené podmienky aj pre 13. a 14. plat. Je to samozrejme na dobrovoľnosti firmy, či tieto platy udelí alebo nie. Podmienkou je, že môže byt udelený iba zamestnancovi, ktorý pre poberanie 13. platu musí spĺňať podmienky: 2 roky byť zamestnaný, do výšky 500 eur platu sa tento rok odpúšťajú zdravotné odvody, budúci rok aj sociálne odvody a dane; pre 14. plat sú podmienky trošku odlišné a to: 4 roky byť zamestnaný, do výšky 500 eur platu sa tento rok odpúšťajú zdravotné odvody a dane, budúci rok sociálne odvody. Platí však, že musí byť dodržaná postupnosť. Najprv musí byť udelený 13. plat a potom 14. Nejde uplatňovať naopak alebo uplatňovať len 14. plat.

   

  4. Zvýšia sa starobné penzie

  o 8,40 eur. Zavádza sa aj daňová úľava, ktorá môže byť iba do 200 eur. Týka sa to prevažne pracujúcich dôchodcov. Zlou správou je, že sa opäť zvyšuje vek odchodu do dôchodku o 63 dní. V súčasnosti je to vo veku 62 rokov a 139 dní.

   

  5. Spôsob poskytovania úľavy na hypotéku pre mladých

  mení sa od tohto roka. Bude menej výhodná, v daňovom priznaní sa môže uplatňovať do 400 eur.

   

  6. Zdaňovanie príjmov

  dotkne sa to ľudí žijúcich v zahraničí najmä športovcov či umelcov. Keď žijete napríklad v Monaku, ktoré so Slovenskom nemá  zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, budete musieť odvádzať dane 2x, v Monaku aj na Slovensku. Keď ale žijete napríklad v Českej republike, ktorá má so Slovenskom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, na Slovensku podávate daňové priznanie na nulu, aby ste zamedzili dvojitému zdaneniu a príjmy zdaníte v Čechách.

   

  7. Ruší sa odvodová úľava pre najslabšie zarábajúcich zamestnancov


  Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.